Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. Sözleşmenin Tarafları
 • Satıcı:

Unvan          : Vonamair Sağlık Kozmetik Güzellik ve Estetik Hizmetleri

Adres            : Namık Kemal Mah. Kıymetdar Sok. Rauf Tokgöz İş Merkezi N:1 D:6 Ümraniye/İSTANBUL

Vergi No      : 0670994044/ ÜMRANİYE

 • Alıcı:

İşbu Sözleşmeyi okuyup, elektronik ortamda onaylayarak https://vonamair.com web sitesinden alışveriş yapan müşteri.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, SATICI’ya ait https://vonamair.com web sitesinde ve Satıcı tarafından keşide edilecek faturada nitelikleri, satış fiyatı vb. özellikleri belirtilen ürünün/ürünlerin Alıcı’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Satıcı tarafından keşide edilecek fatura/faturalar ile SATICI’ya ait https://vonamair.com web sitesinde bulunan tüm hukuki metinler işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 1. Sözleşme Tarihi

Sözleşme tarihi, ALICI’nın https://vonamair.com web sitesinden siparişini oluşturduğu tarihtir.

 1. Sipariş, Ödeme ve Teslimat
 • Alıcı tarafından, Satıcı’ya ait https://vonamair.com web sitesindeki alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka/kredi kartı pos cihazı üzerinden mail order işlemine alınır.
 • Süreçte ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun, ALICI’YA Sözleşmede belirttiği telefon/ e-mail iletişim yollarından biri ile bildirilir. Gereken hallerde Alıcı, sorunun çözümü amacıyla ilgili banka ile görüşme yapması yönünde yönlendirilebilir. Ödemesi gerçekleştirilen siparişler için Alıcı’ya teslim süreci işlemleri başlatılır. Ödemesi herhangi bir şekilde gerçekleşmeyen veya sonradan iptal vb. nedenlerle ödemenin SATICI’dan kaynaklanmayan bir nedenle SATICI’ya ulaşmadığı hallerde Sözleşme kurulmamış ve SATICI’nın teslim etme yükümlülüğü doğmamış sayılır.
 • Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin sonradan anlaşılması halinde, ALICI derhâl SATICI tarafından telefon/SMS/e-mail iletişim kanallarından biri ile bilgilendirilecektir. Bu durumda SATICI’nın her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat ve/veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmayıp ALICI’nın tercihine göre; yeni bir başka ürün gönderilebilir veya malın tedarik edilmesine engel olan sorunun ortadan kalkması beklenebilir yahut sipariş iptal edilebilir.
 • Siparişin ALICI tarafından yukarıda belirtilen nedenle iptal edilmesi yahut Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya teslim edilemeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde, ALICI bu durumdan yukarıda belirtilen iletişim kanallarından herhangi biri ile haberdar edilerek, ödemiş olduğu toplam bedel, ödeme şekline uygun olarak, ALICI’ya 14 gün içerisinde iade edilecektir. SATICI’nın her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat, vade farkı ve/veya cezai şart ödeme yükümlülüğü yoktur. İadenin SATICI’dan kaynaklanmayan bir nedenle gecikmesi halinde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
 • Sözleşmeye konu ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, SATICI’dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle banka veya finans kuruluşunun satışa konu ürünün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI durumdan derhal haberdar edilecek ve haberdar edilmesini müteakip 3 gün içerisinde SATICI tarafından kendisine belirtilecek ödeme yollarından biriyle yeniden ödeme yapacak yahut ödeme yapmak istemez ise kendisine teslim edilen ürünü aynı süre içerisinde tüm masrafı kendisine ait olmak üzere, teslim edildiği hali ile SATICI’ya iade edecektir.
 • ALICI tarafından ödemesi yapılan ürünler, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim edilerek ALICI’nın https://vonamair.com web sitesinde belirttiği yahut alış veriş esnasında belirttiği diğer bir teslimat adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi ürünün SATICI tarafından kargo şirketine teslim edilmesinden sonra en çok 10 iş günüdür. SATICI https://vonamair.com web sitesinde ücretsiz kargo ile gönderim yapacağını özellikle belirtmedikçe taşıma ve teslimat masrafları ALICI’ya aittir.
 1. Cayma Hakkı ve İade
 • ALICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun m.48/4 uyarınca, işbu Sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14 gün içerisinde, iade edilecek ürünün ambalajı açılmamış ve kullanılmamış ise cayma hakkını kullanarak ürünü/ürünleri SATICI’ya iade edebilir. İşbu madde kapsamında ürünün/ürünlerin iadesi için yapılacak masraflar Sözleşme’de ürünün taşıma ve teslimat masraflarının ALICI tarafından ödeneceği öngörülüyorsa ALICI’ya, taşıma ve teslimat masraflarının SATICI’ya ait olduğu düzenlenmiş ise SATICI’ya ait olacaktır. Şu kadar ki, iadeye ilişkin masrafların SATICI tarafından ödendiği hallerde dahi, ALICI’nın kendisine bildirilen SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi haricinde bir yolla ürünü iade etmek istemesi halinde iade işlemine yönelik her türlü masraf ALICI tarafından ödenecektir.
 • İşbu madde kapsamında cayma hakkını kullanan ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün (takvim günü) içerisinde, ürünü/ürünleri ambalajlı, kendisine gönderildiği ile ve bütünlüğü bozulmamış haliyle -varsa- tüm aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız şekilde ve fatura aslı ile birlikte SATICI’ya iade edecektir. İade işlemi yapılırken faturanın iade edilmemesi halinde KDV ve sair vergisel yükümlülükler ALICI’ya iade edilmez.
 • ALICI’nın yukarıda belirtilen çerçevede, cayma hakkını kullandığına dair bildirimin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün (takvim günü) içerisinde ve her koşulda iade edilen ürünün SATICI’ya iadesinin gerçekleşmesi halinde, iadeye konu ürünün/ürünlerin bedeli ALICI’nın ödeme şekline uygun olarak kendisine iade edilir.
 • 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik kapsamında cayma hakkının istisnası olarak belirtilen durumlarda cayma hakkı kullanılamaz. Keza ALICI’nın, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) takvim günü süre içerisinde ürünün iadesi için gerekli işlemleri yapmaması halinde cayma hakkından feragat ettiği varsayılır.
 • İşbu madde ile düzenlenen cayma hakkı münhasıran, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici olarak kabul edilen ALICI’ya tanınmış olup tacir sıfatını haiz ALICI’nın işbu madde kapsamında cayma hakkı yoktur. Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümleri saklıdır.
 1. Alıcı’nın Sair Hak ve Yükümlülükleri
 • ALICI, https://vonamair.com web sitesinde yer alan işbu Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.,
 • ALICI, işbu Sözleşmeyi ve Sözleşmeyi okuduğunu elektronik olarak teyit etmekle, SATICI’nın, kendisini adres, siparişi verilen ürünün/ürünlerin özellikleri, vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini de teyit etmiş olur.
 • ALICI, Sözleşmeye konu ürünü kargo görevlisinden teslim almadan önce fiziksel bir hasarı olup olmadığını kontrol edecek olup, teslim edilen ürün ambalajında bu keyfiyeti yaratacak bir hasar bulunması halinde ürünü teslim almayacaktır. Satışa konu ürünün ALICI tarafından herhangi bir itiraz ileri sürülkmeksizin teslim alınması halinde, teslim alınan ürünün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
 • ALICI işbu Sözleşme ile yükümlendiği edimleri eksiksiz ifa etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mücbir sebep halleri saklıdır.
 1. Satıcı’nın Sair Hak ve Yükümlülükleri
 • SATICI, ALICI’nın işbu Sözleşme ile üstlendiği edimlerini layıkıyla ifa etmesinin ardından işbu Sözleşmeye konu ürünü/ürünleri hasarsız, web sayfasında gösterilen niteliklere uygun olarak eksiksiz şekilde ALICI’ya teslimi için gerekli işlemleri yapacaktır.
 • SATICI, ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.
 1. Mücbir Sebep
 • İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve taraflarca önceden öngörülemeyecek, tarafların iradeleri dışında ortaya çıkan ve taraflardan birinin veya her ikisinin Sözleşme ile yüklendikleri borçlarını layıkıyla ifa etmesini imkansızlaştıran doğal afet, savaş, salgın hastalık, terör olayları, ayaklanma vb. durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
 • Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumu yazılı olarak derhal diğer tarafa bildirecektir.
 • Mücbir sebebin varlığı halinde taraflar ve/veya mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, borçların ifa edilmemesinden dolayı sorumlu olmayacaktır.
 • Mücbir sebep halinin 15 günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin bu madde uyarınca feshi halinde Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin ve bedelin iadesi bakımından işbu Sözleşmenin 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen süreler ve düzenlemeler geçerli olacaktır. Mücbir sebepten kaynaklı gecikmeler saklıdır.
 1. Gizlilik
 • ALICI tarafından, işbu Sözleşme kapsamında verilen her türlü bilgi (ad, soyad, ödeme bilgileri vb.) SATICI tarafından, yasal zorunluluk halleri dışında, 3. kişi/kişilerle paylaşılmayacaktır. İlgili makamlarca resmi usulde yapılacak talepler bu hükmün istisnasıdır.
 • ALICI’nın ödeme yaparken kullandığı kart bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında provizyon alınması için ilgili bankaya/bankalara iletilmek amacıyla kullanılır. Provizyon işlemi tamamlandıktan sonra sistem silinir. Şu kadar ki ALICI’nın onayı ile kredi kartının belirli bir sistem dahilinde “hızlı alışveriş” gereği SATICI’nın sitemine kaydedilmesi mümkündür.
 1. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICI’nın ticari/resmi defter ve kayıtları ile kendi veritabanında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup işbu hüküm Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 193 anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.

 1. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmeden doğan davalarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.