KVKK Formu

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nin 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Vonamair Sağlık Kozmetik Güzellik ve Estetik Hizmetleri (“VONAMAİR” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Niteliğine göre talebiniz; VONAMAİR’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Sahibi tarafından aşağıda yer alan Başvuru Formu’nun doldurulmuş ve
imzalanmış hali ile kimliğini tevsik edici belgelerle
birlikte Namık Kemal Mah. Kıymetdar Sok. Rauf Tokgöz İş Merkezi No:1 İç Kapı No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Uyruk: Türkiye Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz: ……..
TCKN:
Pasaport No / Yabancı Kimlik No:
Adres:
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:
Elektronik posta adresi:
Telefon No / Faks No:

 

VONAMAİR İLE OLAN İLİŞKİNİZ
VONAMAİR Çalışanı/Eski Çalışan Çalıştığı yıllar:
İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:
VONAMAİR Stajyeri/Eski Stajyeri Staj yaptığı yıllar:
Staj Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Açıklama:
VONAMAİR Müşterisi Açıklama:
Ziyaretçi Açıklama:
İş Ortağı/İş Ortağı Çalışanı Açıklama:
Diğer Açıklama:

 

BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu Vonamair Sağlık Kozmetik Güzellik ve Estetik Hizmetleri
Başvuru Kapsamında İletilecek Talep
Konusu
☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini
istiyorum.
☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum. (lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel
veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)
☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)

 

KVKK KAPSAMINDA TALEBİNİZ:

Başvurunuza sağlıklı yanıt erilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi

(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)

❑ Adresime gönderilmesini istiyorum. (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)

❑ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)
❑ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap
verilebilmesi için düzenlenmiştir. VONAMAİR hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da etkisiz başvuru yapılması halinde VONAMAİR, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde VONAMAİR’in başvuruyu gerekçesini açıklayarak reddetme hakkı saklıdır.

EKLER:
Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz. 

 

Tarih:
Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
İmza:
Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.