İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Vonamair Sağlık Kozmetik Güzellik ve Estetik Hizmetleri (“VONAMAİR”) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince kişisel veri işlenmesi konusunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak VONAMAİR tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Depolanacağı, İşleneceği ve Kimlerle Paylaşılacağı

Web sitemiz üzerinden toplanan/toplanabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

 • Kimlik bilgileriniz (ad-soyad, tc kimlik no bilgisi ile sınırlıdır)
 • İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi ile sınırlıdır)
 • Finans bilgileriniz (şifrelenmiş kredi kartı bilgileri
 • Web sitesi gezinti bilgileriniz (zorunlu çerezler ile toplanan bilgilerle sınırlıdır)

Toplanan kişisel verileriniz;

 • VONAMAİR’in hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, VONAMAİR’in ve faaliyetlerinin tanıtılması, VONAMAİR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
 • Web sitesine üye olunması ile ilgili kişilerin web sitesi üzerindeki hizmetlerden faydalandırılması,
 • Web sitesi üzerinden sipariş oluşturulması ile sipariş sürecinin gerçekleştirilmesi,
 • İlgili kişi tarafından site üzerinden talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • VONAMAİR tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, internet sitesinin ve diğer iletişim kanallarının kullanılması,
 • Kişisel Verilerin, gerekli teknik ve idari önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,
 • Web sitesinde oluşturduğunuz kayıtların depolanabilmesi, operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, tarafınıza özel hizmetlerin sunulabilmesi, kampanyalarından faydalanabilmeniz,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

amaçlarıyla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, VONAMAİR tarafından web sitemizden yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi, matbu form, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies), üyelik formunun doldurulması, sipariş formunun doldurulması ile toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. (Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz)

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, VONAMAİR’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

VONAMAİR ile paylaşılan kişisel verilerle ilgili, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler VONAMAİR organizasyonu içinde alınmıştır. Kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamak üzere bilişsel altyapı yeterli biçimde kurulmuştur, dış kaynaklardan gelecek saldırılara karşı gerekli antivirüs ve firewall sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Verilerinizin fiziksel ortamlarda tutulduğu hallerde, veri erişimine yönelik idari tedbirler ve sınırlamalar alınmıştır. Düzenli biçimde sızma testleri yaptırılmakta ve veri işleme politikaları güncellenmektedir.

 1. Kişisel Verileri Saklama Süresi ve İmha

VONAMAİR, kişisel verilerinizi maksimum 10 yıl süre ile saklamaktadır. Bunun yanında yasal zamanaşımı süresi daha kısa olan ticari ilişkiler nedeniyle elde edilmiş kişisel veriler, ilgili ilişkinin tümüyle sona erdiği tarihten itibaren tabi oldukları zamanaşımı sürelerine uygun sürelerle saklanmakta ve bu süreler sonunda imha edilmektedir. Fiziksel veriler bağlı oldukları metanın geri getirilemeyecek şekilde tağyir edilmesi (örneğin, kağıt veriler kesme makinası ile küçük parçalara ayrılmakta ve ardından geri dönüşüm sistemine gönderilmektedir) veya dijital veriler (softcopy) yeniden bir araya getirilemeyecek (reboot/reinstall edilemeyecek) şekilde silinmektedir.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi sitede yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Namık Kemal Mah. Kıymetdar Sok. Rauf Tokgöz İş Merkezi No:1 İç Kapı No:6 Ümraniye/İSTANBUL” adresine gönderme yöntemiyle veya sitemizde yer alan iletişim formu vasıtasıyla bizlere yönlendirebilirsiniz.

Verilerinizin VONAMAİR nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

VONAMAİR Sağlık Kozmetik Güzellik ve Estetik Hizmetleri